Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen selvitys henkilötietojen käsittelystä.

Rekisterinpitäjä
ROK Racing Performance Oy
Y-tunnus: 3282546-1
osoite: Kuuravuorentie 2, 21290 Rusko
p. 0400476222
sähköposti: info@rokracingperformance.fi


Tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot
Riku Nissi
p. 0400712663
sähköposti: riku.nissi@rokracingperformance.fi
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen
liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään kirjallisesti lähettämällä
sähköpostia asiakaspalveluun osoitteeseen info@rokracingperformance.fi.


Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus


Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

 • Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn
 • Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde
  Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksiin kuuluvat asiakkuuden hoitaminen ja yhteydenpidon
  helpottaminen, tilausten käsittely, toimitus ja arkistointi, ostohistorian säilyttäminen mahdollisia
  tuotepalautuksia tai takuukäsittelyjä varten, väärinkäytösten estäminen, asiakaskokemuksen ja
  asiakaspalvelun laadun parantaminen, yrityksen oman toiminnan ja palveluiden kehittäminen,
  kohdennetun sisällön, viestinnän ja markkinoinnin tuottaminen sekä tilastojen laatiminen.

Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia
tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta.
Rekisteröidyistä käsitellään seuraavia tietoja:

 • Tunnistamistiedot, kuten etu- ja sukunimi
 • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Ostoshistoria: mm. tilatut tuotteet ja hintatiedot, toimitusosoite, valittu maksutapa ja toimitusehto

Kontaktihistoria ja tallenteet puhelimen, sähköpostin tai internetin välityksellä käydyistä keskusteluista.

Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot, kuten verkkokaupan selaus-
ja käyttötiedot

Henkilötietojen luovuttaminen
Luovutamme joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille tilausten toimitukseen liittyvien
velvollisuuksien täyttämiseksi. Näitä kolmansia osapuolia ovat: logistiikkakumppanit,
maksunvälittäjäkumppanit ja laskuoperaattorit, sekä markkinointikumppanit. Mikäli
fuusioimme/myymme/muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, henkilötietoja voidaan luovuttaa
ostajille ja heidän neuvonantajilleen. Voimme luovuttaa tietojasi saataviemme perimiseksi sekä
oikeusvaateiden esittämiseksi ja puolustamiseksi. Tietoja voidaan lisäksi lain vaatimuksesta luovuttaa
esimerkiksi viranomaisille.

Henkilötietojen suojaus
Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen
asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa
tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.
Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän tavoitteen
varmistamiseksi, mukaan lukien palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö,
asianmukainen kulunvalvonta, tietojärjestelmien käyttäjätunnusten huolellinen hallinta sekä
henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen.
Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä työntekijöillä on työsopimuslain (55/2001) ja niitä täydentävien
salassapitosopimusten perusteella vaitiolovelvollisuus rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn
liittyvistä asioista.


Tietojen säilytysaika
Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja 10 vuoden ajan. Tämän ajan päätyttyä rekisterinpitäjä poistaa
tai anonymisoi tiedot 3 kuukauden kuluessa noudattamiensa poistoprosessien mukaisesti.
Rekisterinpitäjällä voi olla velvollisuus käsitellä joitakin rekisteriin kuuluvia henkilötietoja yllä
todettua pitempään lainsäädännön tai viranomaisvaatimusten noudattamiseksi. Rekisterinpitäjällä voi
olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Profilointi
Henkilötietojen käsittely sisältää profilointia. Profiloinnilla tarkoitetaan henkilötietojen automaattista
käsittelyä, jossa tietoja käyttämällä arvioidaan tiettyjä rekisteröidyn henkilökohtaisia ominaisuuksia.
Rekisteröityjä profiloidaan, jotta heille voidaan helpommin kohdentaa heidän kiinnostuksen
kohteitaan vastaavaa suoramarkkinointia ja muuta viestintää.

Rekisteröidyn oikeudet
Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos
käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan.
Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat
lisätiedot.
Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos
a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;
b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn
ole muuta laillista perustetta; tai
c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos
a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan
niiden käytön rajoittamista; tai
c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta
rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Oikeus olla joutumatta automatisoitujen päätösten kohteeksi
Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään
automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka
vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi.
Edellä olevaa ei sovelleta, jos päätös on välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen
sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten tai perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen
suostumukseen.
Oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän
vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva
tietosuojavaltuutetun toimisto. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi,
jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Shopping Cart